14 655-91-55 [email protected]

Rekrutacja

WED_zarz__21_rekrutacja_do_przedszkoli_2024_2025_PMT-1ZARZĄDZENIE NR 21/2024
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

pobierz dokument >>>

UCHWAŁA Nr XXXVI/358/2017
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

pobierz dokument >>>

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 17 w Tarnowie w roku szkolnym 2023/2024

pobierz dokument >>>

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA /Upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka/

 

pobierz dokument >>>

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA – COVID -19

pobierz dokument >>>

Skip to content