14 655-91-55 [email protected]

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH 2021/2022

pobierz dokument:

ZARZĄDZENIE NR 3/2021
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych,
dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym

 

pobierz dokument >>>

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA – COVID -19

pobierz dokument >>>

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA /Upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka/

 

pobierz dokument >>>

Skip to content