14 655-91-55 [email protected]

Aktualności

Zarządzenie Nr 2/2021

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 w Tarnowie

z dnia 23.02.2021 r.

W sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym Nr 17 w Tarnowie

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu oraz zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

  • 1.
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej,

  wychowawczej i opiekuńczej   w   Przedszkolu  Publicznym Nr 17 w Tarnowie w formie   

  stacjonarnej w okresie od 23 lutego 2022 r. do dnia 1 marca 2021 r. ze względu na

  aktualną sytuację zdrowotną dzieci i pracowników – potwierdzenie pozytywnego wyniku

  testu na obecność wirusa SARS CoV-2 u nauczyciela oddziału I i objęcie dzieci tego

  oddziału kwarantanną.

  1. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dotyczy oddziału I.
  2. Wprowadza się zmianę trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny.
  3. Pozostałe oddziały, w których nie zawieszono zajęć pracują zgodnie z

     harmonogramem.

 

  • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola https://przedszkole17tarnow.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego Nr 17 w Tarnowie.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Przedszkola

 

 

 

Skip to content